facebook

Usługi

Prawo konstytucyjne

Prawo administracyjne
i samorządowe

Prawo gospodarcze

Fuzje i przejęcia

Prawo procesowe

Projekty inwestycyjne

Nieruchomości

Prawo karne

Prawo konstytucyjne

 [ekspertyzy / opinie/ legislacja]

 

Dział prawa konstytucyjnego stanowi jeden z głównych filarów Kancelarii. Ogromne doświadczenie oraz niepowtarzalny zespół, w skład którego wchodzą najwybitniejsi przedstawiciele doktryny pozwala na skuteczną ochronę konstytucyjnych praw i wolności.

Podejmowana przez dział prawa konstytucyjnego pomoc prawna obejmuje m.in.:

 • analizę procesów ustawodawczych (ustaw i ich projektów) pod względem ich zgodności z Konstytucją RP, zasadami techniki legislacyjnej oraz spójnością z krajowym i europejskim systemem prawnym,

 • świadczenie usług eksperckich w procesie przygotowywania projektów aktów normatywnych oraz uzasadnień,

 • przygotowywanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego oraz reprezentacja w tak wszczętych postępowaniach,

 • opracowanie koncepcji nowych rozwiązań legislacyjnych i przygotowywanie stosowanych projektów aktów normatywnych,

 • bieżące konsultacje i doradztwo prawne w zakresie prawa konstytucyjnego.

 

 

Prawo administracyjne
i samorządowe

[decyzja / odwołanie/ skarga]

 

Jeden z głównych obszarów specjalizacji Kancelarii stanowią zagadnienia szeroko pojętego prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa samorządowego. W tym zakresie wspólnicy oraz współpracownicy legitymują się szerokim dorobkiem naukowym, jak również prowadzą aktywną działalność dydaktyczną i ekspercką. Świadczona pomoc prawna obejmuje między innymi zagadnienia zawiązane z prawem energetycznym, budowlanym, jak również z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz prawem samorządowym.

Zakres doradztwa prawnego w zakresie działu prawa administracyjnego i samorządowego obejmuje m.in.:

 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego,

 • reprezentację stron w toku postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego,

 • dokonywanie wymaganych przepisami prawa zgłoszeń i zawiadomień,

 • sporządzanie i składanie środków zaskarżenia w trybie zwykłym i nadzwyczajnym oraz reprezentację w tak wszczętych postępowaniach,

 • reprezentację w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami samorządu terytorialnego oraz urzędami.

 

 

 

Prawo gospodarcze

 [zamówienia publiczne / spółki / negocjacje]

 

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują doradztwo prawne oraz bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Proces doradztwa obejmuje nie tylko kwestie formalnoprawne, ale z racji doświadczenia pozwala na projektowanie najbardziej korzystnych rozwiązań i modeli działania.

W obszarze prawa gospodarczego Kancelaria oferuje między innymi:

 • obsługę procesów tworzenia, połączeń i likwidacji spółek prawa handlowego,

 • przygotowywanie umów handlowych i udział w negocjacjach,

 • doradztwo w zakresie prawa rynku kapitałowego,

 • obsługa procesów zamówień publicznych,

 • prywatyzacji oraz prawa pracy.

 

 

Fuzje i przejęcia

 

Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie różnego rodzaju transakcji M&A, w tym: obejmujących zbycie/nabycie udziałów (akcji) spółek, łączenie, podział i przekształcenie spółek, restrukturyzację grup kapitałowych. Świadczone usługi obejmują kompleksową obsługę prawną transakcji.

 

 

Prawo procesowe

 [rozwiązywanie sporów, arbitraż, mediacje]

 

Zapewniamy interdyscyplinarną obsługę prawną w zakresie rozwiązywania sporów.

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w negocjacjach ugodowych, postępowaniach sądowych, postępowaniach arbitrażowych, mediacyjnych, postępowaniach sądowoadministracyjnych i podatkowych, postępowaniach karnych skarbowych.

 

 

Projekty inwestycyjne

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie projektów inwestycyjnych. Wspieramy naszych klientów zarówno na etapie planowania, jak i realizacji zaprojektowanych działań. Nasze działania obejmują: identyfikację i mitygację ryzyka, zapewnienie należytej ochrony prawnej, optymalizację projektu, identyfikację przeszkód prawnych oraz stworzenie rozwiązań w celu ich ominięcia lub alternatywnych rozwiązań w celu zapewnienie skutecznego wdrożenia projektu.

Nieruchomości

Doradzamy naszym Klientom przy nabywaniu przez nich nieruchomości handlowych oraz wznoszeniu obiektów biurowych i mieszkalnych. Świadczymy także usługi przy negocjowaniu przez Klientów umów najmu powierzchni biurowych i użytkowych.

Prawo karne

W ramach Kancelarii został wyodrębniony zespół specjalistów zajmujących się prawem karnym. Adwokaci, obok bogatego doświadczenia w prowadzeniu spraw karnych, posiadają interdyscyplinarną wiedzę, pozwalającą skutecznie chronić naszych Klientów. Nasze doświadczenie umożliwia pełną analizę zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą i zapobieganiem ryzyku odpowiedzialności karnej.

 

Siedziba
Kancelarii