Zespół i eksperci kancelarii

 • prof. dr hab. Marek Chmaj

  prof. dr hab. Marek Chmaj

  Szef departamentu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i energetycznego, radca prawny

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS (1990-1994 r.) oraz Wydziału Politologii UMCS (1991-1993 r.). W 1994 r. na Wydziale Politologii UMCS uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt.:„Sejm X kadencji w transformacji systemu politycznego RP”. W 2001 r. na Wydziale Prawa UwB uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie pracy habilitacyjnej pt.:„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991-1997 (I i II kadencja). Studium prawnoustrojowe”. Postanowieniem Prezydenta RP z 11 lutego 2009 r., uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Stypendysta Research Support Scheme (1997-1988) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999 r.). Uczestnik ponad stu konferencji naukowych. Długoletni redaktor naczelny czasopisma „Athenaeum”, członek rad naukowych i programowych licznych czasopism naukowych. Wykładał na wielu Uniwersytetach krajowych (UMCS, UMK, UWM) i zagranicznych, m.in. w Castellon (Hiszpania), Bari (Włochy), Rydze (Łotwa), Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Barcelos (Portugalia), Sewilla (Hiszpania). Kierownik Katedry Prawa Publicznego na Wydziale Prawa SWPS. Autor wielu projektów ustaw oraz licznych nowelizacji. Stały ekspert sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Niektórych Projektów Ustaw z Zakresu Prawa Wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych. Praktykujący radca prawny. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu innych publikacji oraz kilkudziesięciu opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i wielu ministerstw. Aktywnie działający pro bono: członek Rady Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Arbiter w Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  dr Mariusz Bidziński

  Szef departamentu prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych, radca prawny

  W 2004 r. ukończył studia prawnicze ze specjalizacją z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. W 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Jawność finansowania partii politycznych. Podstawy konstytucyjne i praktyka. Kierownik studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie z zakresu administracji publicznej oraz ochrony i zarządzania informacją publiczną. Wykładowca na interdyscyplinarnych studiach Doktoranckich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Szkolił kadrę zarządzającą i specjalistów z ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych m.in. z zakresu: prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, prawa konstytucyjnego i ochrony i zarządzania informacją publiczną. Autor wielu publikacji dotyczących realizacji prawa administracyjnego i gospodarczego, postępowania administracyjnego oraz sądowo administracyjnego, jak również prawa konstytucyjnego. Praktykujący radca prawny. Prowadzi obsługe w języku angielskim.

  Michał Paprocki

  Szef departamentu prawa procesowego i audytu, radca prawny

  Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W Kancelarii Chmaj i Wspólnicy pracuje od 2007 roku. Jest rekomendowanym arbitrem Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz mediatorem Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym w prawie kontraktów. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, jest stałym doradcą wielu firm obsługiwanych przez Kancelarię z zakresu bieżącej obsługi prawnej. Uczestniczy w przygotowywaniu kompleksowych badań prawnych podmiotów gospodarczych oraz przygotowywanych transakcji. Współautor licznych opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa energetycznego. Autor koncepcji i strategii prowadzenia sporów sądowych oraz negocjacji. Prowadzi obsługę prawną w języku angielskim. Jest osobą niezwykle kreatywną i otwartą na nietuzinkowe rozwiązania. Jego wrodzone umiejętności interpersonalne i umiejętność obserwacji otoczenia znakomicie sprawdzają się na polu prowadzonych przez Kancelarię negocjacji. Charakteryzują go upór i dążenie do celu. Jest erystykiem – ta umiejętność doskonale przydaje się w trakcie prowadzonych przez niego procesów.

 • Janeta Hiwot

  Sekretariat / Administracja

 • prof. dr hab. Andrzej Bisztyga

  Specjalista w zakresie: prawa konstytucyjnego, prawa europejskiego

  prof. dr hab. Stanisław Hoc

  Specjalista w zakresie: prawa celnego, prawa karnego, prawa dewizowego, administracji gospodarcze

  prof. dr hab. Anna Młynarska Sobaczewska

  Specjalista w zakresie: prawa mediów, prawa konstytucyjnego

  prof. dr hab. Roman Przybyszewski

  Specjalista w zakresie: prawa finansowego i gospodarczego

  prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

  Expert in the scope of european and german law

  dr Marcin Bąkiewicz

  Specjalista w zakresie: prawa samorządowego

  dr Stanisław Bułajewski

  Specjalista w zakresie: prawa samorządowego

  dr Marta Derlatka

  Specjalistka w zakresie: postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, prawa spółdzielczego

  prof. dr hab. Sabina Grabowska

  Specjalista w zakresie: prawa parlamentarnego, prawa konstytucyjnego

  dr Agnieszka Jasińska-Kołodziej

  Specjalista w zakresie: prawa autorskiego, prawa handlowego

  dr Joanna Juchniewicz

  Specjalista w zakresie: prawa budżetowego, administracji rządowej

  dr Benedykt Puczkowski

  Specjalista w zakresie: analizy ekonomiczno-finansowej

  dr Jakub Szczerbowski (współpraca zawieszona od września 2013 r.)

  Specjalista w zakresie: prawa włoskiego, prawa hiszpańskiego, prawa umów

  dr Marek Świstak

  Specjalista w zakresie: wdrażania funduszy europejskich

  dr Krzysztof Wrzesiński

  Specjalista w zakresie: prawa handlowego, prawa cywilnego, postępowania cywilnego

  dr Jarosław Zbieranek

  Specjalista w zakresie: prawa wyborczego, prawa administracyjnego

  dr Bogna Przybyszewska - Szter

  Specjalista w zakresie: prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego

 • Agata Żak - radca prawny

  Dyrektor Oddziału Krakowskiego

  Radca prawny wpisany na listę OIRP w Krakowie, prowadzi małopolski oddział Kancelarii Radcowskiej Chmaj i Wspólnicy spółka komandytowa.
  Specjalizuje się w prawie transportowym, prawie własności intelektualnej, prawie Internetu, nowych technologii oraz w prawie odszkodowań.
  Posiada duże doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, ze szczególnym naciskiem na bieżącą obsługę spółek i podmiotów z sektora TSL.
  Dysponuje wieloletnią praktyką w dochodzeniu odszkodowań, w szczególności w zakresie nieprawidłowego wykonywania zobowiązań, wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, wywłaszczeń.
  Członkini rad nadzorczych spółek giełdowych. Prowadzi obsługę prawną w języku angielskim.

  Damian Mądry

  Damian Mądry - radca prawny

  Zastępca dyrektora oddziału krakowskiego

  Ekspert z zakresu szeroko pojętej własności intelektualnej, prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa pracy. Posiada duże doświadczenie w zakresie prawa autorskiego, w powiązaniu z prawem internetowym i komputerowym.
  Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną przedsiębiorców, w tym w zakresie fuzjami i przekształceniami spółek handlowych.
  Wykładowca prawa autorskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, prelegent konferencji i szkoleń. Autor licznych publikacji z zakresu prawa autorskiego, handlowego, marketingu i reklamy.

  Sławomir Pilipiec

  dr Sławomir Pilipiec - radca prawny

  Dyrektor Oddziału Lubelskiego


  Marcin Dąbrowski

  dr Marcin Dąbrowski - radca prawny

  Dyrektor Oddziału Warmińsko - Mazurskiego
  Artur Bielec

  Artur Bielec - radca prawny

  Dyrektor Oddziału Podkarpackiego

  Łukasz Frankiewicz - radca prawny

  Dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego

Copyright 2012 Chmaj i Wspólnicy Kancelaria Radcowska Wykonanie: Esendi Media